ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมเจริญมิตร ชั้น 4 กรมพลาธิการทหารบก