มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

* ติดต่อขอรับเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สอ.พธ.ทบ.