เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด

เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวีสำหรับสมาชิก สอ.พธ.ทบ. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์รูปแบบใหม่

แก่สมาชิกและเพิ่มช่องทางการฝากเงินและให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการออมเงินประเภทอื่นๆ

โดยสมาชิกสามารถเปิดบัญชีรับฝากเงินได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

ดาวโหลดเอกสารสมัครได้ที่ QRcode ที่แนบ