ประวัติสหกรณ์

ประวัติก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ในปี พ.ศ.2524 เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ( พลตรี ไฉน การุณยวนิช ) ขณะนั้นได้มีนโยบายและแนวความคิดว่า กำลังพลของกรมพลาธิการทหารบก ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งมีจำนวนมาก ต่างต้องมีหน้าที่ 2 ประการ คือ หน้าที่ปฏิบัติต่อราชการ และหน้าที่ทางครอบครัว ทางราชการนั้นมีคำสั่ง ระเบียบ วินัย กำหนดให้ปฏิบัติ มีเงินเดือน เงินค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทน หน้าที่ทางครอบครัว คือ จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีพอกิน พอใช้ สามารถยังชีพอยู่ได้ด้วยความสุขสบาย ซึ่งจะส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการดียิ่งขึ้นด้วย และในสภาวะที่ค่าครองชีพสูง กำลังพลส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อน จึงควรช่วยแก้ไขโดยพวกเรากันเอง ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่กับผู้น้อย ก่อให้เกิดความสามัคคีกัน วิธีการที่จะก่อให้เกิดหลักการดังกล่าวได้ ก็คือ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

จากแนวความคิดดังกล่าว เจ้ากรมพลาธิการทหารบก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดตั้ง โดยมี พันเอกประสาน กนกโชติ เป็นประธาน และ พันตรีหญิง นงลักษณ์ บุณยไวโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตามลำดับตั้งแต่การขออนุมัติกองทัพบก การเชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาบรรยายเชิญชวนให้ข้าราชการและลูกจ้างสมัครเป็นสมาชิก และการรับสมาชิก สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น เป็นสหหรณ์ออมทรัพย์ มีความมุ่งหมาย คือ

ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยให้สมาชิกถือหุ้นและยอดเงินในสหกรณ์ ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์

ปรากฏว่ามีข้าราชการและลูกจ้างจำนวนมาก เห็นประโยชน์ของกิจการสหกรณ์ และได้สมัครเป็นสมาชิกจนมีจำนวนเพียงพอที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้ง เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตามความมุ่งหมายได้ และได้เชิญสมาชิกมาประชุมเพื่อลงมติขอจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2524”